• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant stabimed fresh 5 litres - 2, thumbnail

Дезинфектант Stabimed Fresh, 5 л

127,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Stabimed Fresh, 5 л

bg b braun disinfectant stabimed fresh 5 litres - 2

Дезинфектант Stabimed Fresh, 5 л

На склад

127,91 лв.
- +
127,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства:

- има широкоспектърно антибактериално действие;

- има свежа и приятна миризма;

- активен срещу бактерии, микобактерии, гъбички, вируси;

- не съдържа алдехиди;

- има добра почистваща сила;

- може да се употребява в ултразвукова вана;

- има отлична разтворимост на кръв и секрети.

Начин на употреба:

- поставете инструментите в разтвора, така че да са напълно покрити;

- след като инструментите са дезинфекцирани ги измийте със студена, течаща вода;

- подсушете добре с мека кърпа;

- преди употреба на  Stabimed, инструментите се почистват с вода и  Helizyme за премахването на остатъчни отпадъци от предишни инструменти за почистване (особено ако са били използвани алдехидни продукти). 

Съдържание: 

пропилен, повърхностноактив, детергент, разтворител, инхибитори на корозия, аромати, багрила.

Тестван ин витро и в практически условия съобразно  EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562 (C. albicans), EN 14563 (M.terrae). 


Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberculosis
Активни вещества Koko propilendiamin

Предпазни Мерки

 
 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P305+P351+P338
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото.
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H372 Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > посредством продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, ко, H410

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.