• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant meliseptol rapid 1 l - 2, thumbnail

Дезинфектант Meliseptol Rapid, 1 л

15,21 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Meliseptol Rapid, 1 л

bg b braun disinfectant meliseptol rapid 1 l - 2

Дезинфектант Meliseptol Rapid, 1 л

На склад

15,21 лв.
- +
15,21 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства:

- алкохолен разтвор, готов за употреба, с бързо действие, за медицинско оборудване, операционни стаи, болнични легла, места за третиране и други повърхности, резистентни на алкохол;

- активен срещу бактерии, микобактерии, мухъл и вируси;

Meliseptol Rapid не съдържа алдехиди и е изключителен продукт за мултифункционална апликация;

- има дискретна и приятна миризма на лимон.

Начин на употреба:

- напръскайте с продукта мястото за дезинфекция докато не се намокри напълно;

- разтвора не се разрежда;

- времето за прилагане е 1 минута, за да се спре разпространението на инфекциите в болници и медицински кабинети;

- ако продукта се използва срещу двойноверижни ДНКови вируси, времето за прилагане се увеличава на 5 минути.

Съдържание: 50г. пропан-1, 0.075г. дидецилметиламонии, ексципиенти и парфюми до 100г. разтвор. 

Тестван ин витро и в практически условия съобразно стандартите EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 14476. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на течност
Третиране на Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, HIV, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid, propanol

Предпазни Мерки

 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H225 Силно запалими течност и пари
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H400 Силно токсичен за водните организми.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.