• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant helipur h plus n 1 litre - 1, thumbnail

Дезинфектант Helipur H plus N, 1 л

Не е налично

Helipur H plus N, 1 л

bg b braun disinfectant helipur h plus n 1 litre - 1

Дезинфектант Helipur H plus N, 1 л

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Алкохолен дезинфектант базиран на глутаралдехид.

Свойства:

- концентриран дезинфектант за инструменти с алдехидно съдържание, без формалдехид, за ръчно почистване на хирургически инструменти почистени предварително, ендоскопи, включително гъвкави и термално сензитивни материали;

- активен срещу микобактерии, мухъл, вируси и спори;

- може да се използва в ултразвукови бани.

Начин на употреба:

След употреба измийте инструментите под течаща студена вода. Последното изплакване да се направи в дестилирана или деминерализирана вода. 

Съдържание: 12 г глутаралдехид, 7.5 г 2-пропанол, 0.5 г етил-хексанол до 100 г разтвор

Продуктът е тестван ин витро срещу практически условия съобразно EN 1040, EN 13727, EN 13624, EN 1275, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 1434. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества etil kheksanol, Glutaraldekhid, propanol

Предпазни Мерки

 
 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P304+P340
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.