• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg corteva fungicide karathane gold 350 ec 500 ml - 1, thumbnail

Karathane Gold 350 EC, 500 ml

42,42 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Karathane Gold 350 EC, 500 ml

bg corteva fungicide karathane gold 350 ec 500 ml - 1

Karathane Gold 350 EC, 500 ml

На склад

42,42 лв.
- +
42,42 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Corteva Karathane Gold 350 EC, 500 ml

Допълнителна информация

Производител Corteva
Опаковка 500 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Meptyldinocap
Активна концентрация на веществото 350 g/l
Вид растение грозде, краставица
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis
Дозировка 0.5 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P241 Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/…/ оборудване, обезопасено срещу експлозия, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.