• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg chemtura agro solutions insecticid agro basamid granule 1 kg - 1, thumbnail

Basamid Granule, 1 кг

51,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Basamid Granule, 1 кг

bg chemtura agro solutions insecticid agro basamid granule 1 kg - 1

Basamid Granule, 1 кг

На склад

51,72 лв.
- +
51,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Basamid е почвен инсектицид, нематоцид и хербицид, който се използва и за обработка на семена.

Активно вещество: дазомет 97 %

Начин на действие
Ефектът на инсектицида се изразява в дезинфекция на почвата чрез нанасяне и включване на определена дълбочина. Когато се повиши влажността, продуктът се разгражда и отделя газ, който повлиява нематоди, гъбички, насекоми и плевели.
За плевели е необходимо след приложение да се постели градинско фолио или почвата да се уплътни и полее обилно, за да се задържи максимално дълго отделеният газ. След изпарението Basamid не оставя токсични следи и на мястото могат да бъдат засети нови култури.
Нанася се при температури над 6 градуса по Целзий. Почвата се навлажнява преди, по време и след приложение - поддържа се около 60 % от полевия капацитет.

Карантинният период от приложение до събиране на реколтата е 10-30 дни, в зависимост от температурата на почвата - колкото по-ниска е тя, толкова по-бавно ще се отдели газът. Прави се тест за вентилацията на почвата със семена от салата, които се засяват на третираните места. Ако не покълнат, почвата се аерира, но не по-дълбоко от дълбочината на внасяне на продукта.

Не винаги ротацията на културите е подходяща - при използване на продукта срещу плевели той може да повлияе зле при неправилно приложение.Basamid се нанася малко преди събиране на реколтата, а също и в почвения субстрат или чрез внасяне в почвата 10 до 30 дни преди засяване на семената.
Нанася се чрез наземно оборудване или ръчно, с подходящо предпазно облекло и предпазни ръкавици.
Дозата за мана, фузарийно и вертицилийно увяхване, галови нематоди е 50 кг/дка или 5 кг/100 кв.м
Срещу попово прасе препоръчителната доза е 25 кг/дка или 2.5 кг/100 кв.м.

Третирани растения: краставица, патладжан, маруля, пипер, тютюн, домати, тиквички

Вредители, върху които се прилага: нематоди


Допълнителна информация

Производител Chemtura Agro Solutions
Опаковка 1 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ФГ-фини гранули
Активни вещества Dazomet
Активна концентрация на веществото 970 g/kg
Вид растение домат, краставица, маруля, патладжан, пипер, тиквичка, тютюн
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители кръгли червеи
Дозировка 250-500 kg/ha
Начин на нанасяне Готов за употреба
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P284 Носете респираторни предпазни средства
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.