• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide crop decis expert 100 ec 2 5 ml - 0, thumbnail

Decis Expert 100 ЕК, 2.5 мл

1,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Decis Expert 100 ЕК, 2.5 мл

bg bayer insecticide crop decis expert 100 ec 2 5 ml - 0

Decis Expert 100 ЕК, 2.5 мл

На склад

1,71 лв.
- +
1,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Decis Expert контролира ларви и възрастни на вредители по житни култури и зеленчуци. Има мигновено действие и продължителност на влияние около 10 дни. Прилепва отлично към листата на третираните растения и не се измива от дъжд, когато мине час от приложението.

Активно вещество: 100 гр/л делтаметрин

Начин на действие и приложение

Продуктът е ефективен дори и в ниски дози. Не вреди на пчелите и на полезните насекоми, когато е приложен в препоръчителните дози.

Дози:

- житни култури - за листни въшки 30 мл в 10 литра вода. Карантинен срок 30 дни.

- рапица, синап - за рапичен стъблен скритохоботник, зелева галица, рапичен цветояд, рапична стъблена бълха 30 мл в 10 л вода. Карантинен срок 45 дни.

- зеле, брюкселско зеле, карфиол - за зелева бълха, зелева пеперуда, оранжерийна белокрилка 18 мл в 10 литра вода. Карантинен срок 7 дни.

- бобови, грахови - за грудков хоботник, галица 18 мл в 10 литра вода. Карантинен срок 7 дни.

- салата - за нощенка 6 мл в 10 литра вода, карантинен срок 7 дни.

- захарно цвекло, кейл - цвеклова бълха 18 мл в 10 литра вода. Карантиен срок 30 дни.

Третирани растения: овощни дървета, зеленчуци, тютюн, лозя, житни култури, цветя

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 2.5 мл
Срок на годност (години) 4
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение боб, грах, ечемик, захарно цвекло, зеле, карфиол, маруля, овес, пшеница, рапица, синап
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители бяла зелева пеперуда, листни въшки, оранжерийна белокрилка, рапичен стъблен скритохоботник, рапичен цветояд
Дозировка 62.5-75 ml/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H301 Токсичен при поглъщане
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H312 Вреден при контакт с кожата
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H331 Токсичен при вдишване
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.