• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer garden insecticid agro k obiol ec 25 set 2 10 ml - 1, thumbnail

K-Obiol ЕК 25, 10 мл

2,79 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

K-Obiol ЕК 25, 10 мл

bg bayer garden insecticid agro k obiol ec 25 set 2 10 ml - 1

K-Obiol ЕК 25, 10 мл

На склад

2,79 лв.
- +
2,79 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

K-Obiol е продукт, който се използва за защита на складирано зърно от житна гъгрица, ръждиво-червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, фасулев зърнояд, складов молец, молец по сушените плодове, хлебен молец, зърнов молец.
Максималното ниво на остатъчни химични вещества на зърнени култури е 2 ppm, като при K-Obiol количеството е 0.25 ppm при приложение на препоръчителните зони.

Активно вещество: 25 гр/л делтаметрин

Начин на приложение
Влажността на зърното не трябва да надвишава 14.5 %, а температурата да не е над 12 градуса по Целзий по време на приложение и на съхранение на реколтата. По-високата влажност ще намали ефекта на продукта. Използва се оборудване с ниско налягане, като пръскането се извършва от максимално близко разстояниие. Използва се 1 литър разтвор на тон. Продуктът се разтваря 1 към 99 - 1 литър от продукта към 99 литра вода е достатъчен за 100 тона продукция. Едно третиране осигурява 12-месечна защита срещу лазещи насекоми и 3 месеца защита срещу хвърчащи.
При приложение в сгради не се изисква карантинен период, но за максимална ефективност помещението трябва да е почистено и  да се изчака 3-4 седмици до запълване на помещението с продукция. Продуктът може да се нанесе върху бетонни повърхности. Мястото трябва да е добре почистено от предишна складирана продукция, в която може да се съдържат вредители.
При повърхности, които попиват разтвора, се прилага количество от 20-30 мл продукт, разтворени в 5 литра вода.  Обработва се повърхност от 50 кв. м
При повърхности от метал, обработено дърво, обработен бетон - 40-60 мл продукт в 5 литра вода. Обработва се повърхност от 100 кв.м
Когато се появят видове, резистентни към продукта, той няма да осъществи ефективен контрол.
При контакт с очите, кожата, мястото се измива обилно с вода. При инцидент да се потърси лекарска помощ. 

Третирани растения: ечемик, овес, ръж, лук, картофи, пшеница

Вредители, върху които се прилага: житна гъгрица, ръждиво-червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, фасулев зърнояд, складов молец, молец по сушените плодове, хлебен молец, зърнов молец.


Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 10 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Deltamethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 25 g/litur, 22.5 g/litur
Вид растение ечемик, картоф, лук, овес, пшеница, ръж
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители зърнов молец, молец по сушените плодове, ръждивочервен брашнян бръмбар, фасулен зърнояд
Дозировка 50 ml/100 mp;50 ml/5 l;1000 ml/99 l;1000 ml/ 100 t of grain
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
 
P240 Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P307+P311 ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.