• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicid folicur solo 250 ew 100 ml - 1, thumbnail

Folicur Solo 250 ЕВ, 100 мл

18,03 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Folicur Solo 250 ЕВ, 100 мл

bg bayer fungicid folicur solo 250 ew 100 ml - 1

Folicur Solo 250 ЕВ, 100 мл

На склад

18,03 лв.
- +
18,03 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Folicur Solo e системен фунгицид от групата на триазолите. Помага за контрол на заболяванията по лозя, ябълка, рапица.

Активно вещество: тебуконазол 250 гр/л

Начин на действие
Системното действие на продукта позволява бързото му проникване скоро след приложение чрез акропетална транслокация. След разпределението активното вещество прекъсва синтеза на ергостерол и така не позволява разпространението на гъбичките. 
Фунгицидът има превантивно и лечебно действие, а в някои случаи и стопиращо инфекцията. Folicur Solo се бори с голям брой гъбички, като ефектът му се удвоява от продължителния период на влияние - 10-14 дни.

Начин на приложение
При лозя - препоръчителната доза срещу брашнеста мана е 40 мл/дка, приложена 1-2 пъти след цъфтеж, когато заразяването е силно. Може да се използва и преди цъфтеж при нужда от приложение на продукт със системно действие. Продуктът се комбинира успешно с други фунгициди като Verita, Mikal Flash, Teldor, Mythos, Euparen за контрол на мана, сиво гниене. 
При костилкови плодове - за контрол на кафяво гниене при кайсия, праскова, слива, череша. Достатъчни са 2-4 третирания, в зависимост от това колко е напреднало разпространението на гъбичките и какви са климатичните условия. Първите две приложения се извършват в периода на бутонизация, при падането на венчелистчетата - тогава има най-голяма опасност от заразяване с Monilinia Laxa, която причинява ранно кафяво гниене. Вторите две третирания се извършват срещу Monilinia fructigena, която е причина за късното кафяво гниене. Те се прилагат, за да не достигне заразата до плодовете. Препоръчителната доза е 75-100 мл/дка. Третиранията се повтарят в интерват от 10-14 дни. 
При ябълка - продуктът се използва за контрол на брашнеста мана (Erysiphe graminis) и струпясване (Venturia inaequalis). Препоръчителната доза е 50 мл/дка. Третиранията се извършват преди и след цъфтеж, в зависимост от биологичния цикъл на гъбичките. Прави се тест за съвместимост преди приложение, за да не се предизвика фитотоксичен ефект. 
При рапица - прилага се в доза от 100 мл/дка. През есента третиранията се извършват при 4-6 листа - осигурява се дълготрайна и цялостна защита на културата от гъбички, които атакуват листата. В същото време Folicur Solo действа като регулатор на растежа, като не позволява на стеблото да се издължи. 
Третиранията през втората половина на вегетацията спомагат за контрола на сиво гниене, кафяво гниене, мана. Прилагат се през есента и през пролетта за пролетната рапица - в периодите на цъфтеж на различните култури.

Третирани растения: лозя, кайсия, праскова, череша, ябълка, рапица

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, сиво гниене, кафяво гниене, струпясване, сухо стъблено гниене

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 100 мл
Срок на годност (години) 4
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Активни вещества Tebuconazole
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение вишна, грозде, кайсия, праскова, рапица, слива, череша, ябълка
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.750 kg/ha;0.4-1.0 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H332 Вреден при вдишване
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.