• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf insecticid agro fastac active 5 ml - 2, thumbnail

Fastac Active, 5 мл

Не е налично

Fastac Active, 5 мл

bg basf insecticid agro fastac active 5 ml - 2

Fastac Active, 5 мл

Не е налично

Информация за продукта

Активно вещество: алфа-циперметрин 50 гр/л

Начин на действие и приложение
Fastac Active е перитроиден инсектицид, който осъществява контрол както върху яйца и ларви, така и върху възрастни насекоми. Започва да действа след контакт или при поглъщане. Поради факта, че не е продукт със системно действие, изисква използването на по-голямо количество вода за равномерното покритие на обработваните площи. За да не се измива от дъжд е необходимо разтворът да е изсъхнал след приложение.
Инсектицидът се нанася, когато е достигнат прага на икономическите щети и в зависимост от видовете вредители.
Карантинният срок е различен за различните култури:
- за картофи е 14 дни, за лоза 21 дни, за царевица 84 дни, за бобови 7 дни, за грахови 10 дни, за рапица и синап 49 дни, за зеленчуци 10 дни, за пшеница и ръж е 21 дни, за ечемик и овес 35 дни.
Продуктът е опасен за пчели и други полезни насекоми и поради тази причина не се нанася по време на цъфтеж или в активния период на пчелите. Също така не се прилага по време на израстване на плевелите. Третирането се извършва само в края на активния период на пчелите.
Препоръчителната доза за приложение е около 10 мл/дка.

Третирани растения: грахови, бобови, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, картофи, лозя, рапица, синап, зеленчуци

Вредители, върху които се прилага: листни въшки, колорадски бръмбар, рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник, плодов червей, гроздов молец, педомерки, листозавивачки, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, тютюнев трипс


Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 5 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Alpha-Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 50 g/litur
Вид растение боб, грах, грозде, картоф, лен, люцерна, овес, пшеница, рапица, репичка, ръж, синап, царевица
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители колорадски бръмбар, листни въшки, миризлив дървесинояд, рапичен стъблен скритохоботник, рапичен цветояд, трипси
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ, P391
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.