• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicide pictor 1 l - 0, thumbnail

Pictor, 1 л

297,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Pictor, 1 л

bg basf fungicide pictor 1 l - 0

Pictor, 1 л

На склад

297,22 лв.
- +
297,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Pictor е фунгицид със системно, синергично и трансламинарно действие.

Активни вещества:
димоксистробин 200 гр/л и боскалид 200 гр/л.

Начин на действие:

След проникване през листата двете активни вещества се придвижват във всички части на растението. Препаратът има превантивно, лечебно и стопиращо действие. Той предотвратява покълването на спорите и растежа на мицела. Ефектът му се изразява в повлияване развитието на тубулите на спорите.

Начин на приложение:

Заболяванията при слънчогледовите култури причиняват намаляване на продукцията с до 30 % и повече и понижаване качеството на семената. Затова е от особено значение използването на ефективни препарати за растителна защита.
Pictor се използва превантивно при наличието на 8-10 листа при слънчогледа и в началото на цъфтежа при рапицата. Препаратът спомага за увеличение на количеството и качеството на продукцията от обработваната култура.

Третирани растения:
слънчоглед, рапица
Заболявания, при които се използва: бяло гниене, сиви петна по слънчогледа, сухо стеблено гниене, сиво гниене, алтернариоза, брашнеста мана.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Boscalid
Активна концентрация на веществото 200 g/litur, 200 g/litur
Вид растение рапица, слънчоглед
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, екскориоза-phomopsis, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.5 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.