• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant melsept sf 5 litres - 1, thumbnail

Дезинфектант Melsept, 5 л

67,9 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Melsept, 5 л

bg b braun disinfectant melsept sf 5 litres - 1

Дезинфектант Melsept, 5 л

На склад

67,9 лв.
- +
67,9 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Melsept SF е разтвор-концентрат използван за дезинфекция на рискови зони в болници и лекарски кабинети. Неговата ефективност се базира на повишено съдържание на алдехиди, без формалдехиди. Активен срещу бактерии, микобактерии, мухъл и вирусни заболявания.

Свойства:

- активните измиващи агенти осигуряват хигиенично почистване, без да има нужда от употреба на други продукти;

- широкоспектърно действие;

- добро почистващо и дезинфектантно действие и приятна миризма;

- употребява се в хранителната индустрия и подходящ за дезинфекция на дентални форми;

- позволява визуална проверка на разтвора поради синия му цвят.

Начин на употреба: 

- напълнете купа със студена вода;

- нужното количество дезинфектант се смесва с водата;

- намокрете местата напълно и ги оставете да изсъхнат без да избърсвате;

- мебелите и медицинските инструменти могат да се забършат с кърпа потопена в Melsept SF.


Съдържание: 100г. разтвор съдържа: глитаралдехид 4.5г., глиоксал 3.2г., дедицилдиметиламониев хлорид 7.5г. и активен измиващ агент. 

Тестван ин витро и съобразно стандартите EN 13727, EN 13624, EN 1040, EN 1275, EN 13697, EN 14476, EN 13704. 

Микроорганизми Концентрация Време на апликация Дозировка
Дезинфекция на повърхности 0.5% 1 час 50 мл/10 л
Съобразно DGHM/VAH 0.5% 4 часа 50 мл/10 л
Бактерицидни 2% 15 мин 200 мл/10 л
Туберкулоцидни  2% 1 час 200 мл/10 л
Туберкулоцидни 1% 4 часа 100 мл/10 л
Ограничено вирусоцидно (включително HBV, HCV, HIV) 0.5% 15 мин 50 мл/10 л
Вирусоцидно 2% 2 часа 200 мл/10 л
Ротавирус 0.25% 5 мин 25 мл/10 л
Полиомавирус 1% 15 мин 100 мл/10 л
Полиомавирус 0.5% 30 мин 50 мл/10 л
Аденовирус 0.5% 15 мин 50 мл/10 л
Полиовирус 2% 2 часа 200 мл/10 л
Нововирус 1% 30 мин 100 мл/10 л

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на течност
Третиране на Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid, glikol, Glutaraldekhid

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P304+P340
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P405 Да се съхранява под ключ.
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.