• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun dezinfektant hexaquart xl 5 l - 1, thumbnail

Дезинфектант Hexaquart XL, 5 л

Не е налично

Hexaquart XL, 5 л

bg b braun dezinfektant hexaquart xl 5 l - 1

Дезинфектант Hexaquart XL, 5 л

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Hexaquart XL е концентриран дезинфектант от ново поколение. Препоръчва се за употреба на места с висок риск от зарази като болници и медицински офиси.

Активни вещества: 0.6 гр/кг дидецилдиметиламониев хлорид, 0.99 гр/кг N-(3-аминопропил)-N-Додецилпропан-1,3- диамин

Помощни вещества: 0.5 % повърхностно-активни вещества, комплексообразуващ агент, оцветител, парфюм, инхибитор на корозията, разтворител.

Hexaquart XL е с подобрена формула с разширен, много по-бърз ефект, с широк спектър на действие. Предназначен за дезинфекция на повърхности, медицинско оборудване и други площи, които могат да се почистват. Не съдържа алдехиди и има приятна миризма. Тъй като не съдържа летливи вещества, може да се използва в неонатологични, детски, старчески и онкологични отделения. Използва се срещу бактерии, гъбички, вируси (HIV, HCV, HBV, туберкулоза, ротавируси, аденовируси, паповавируси, норовируси). Нанася се върху пластмасови, метални повърхности, върху акрилно стъкло, полимери и подове.

Начин на употреба
Разтворът се приготвя с топла или студена вода. Коридорите и повърхностите се навлажняват с помощта на почистващи средства. Мястото се оставя да изсъхне.

Концентрация на продукта:
Дезинфекция на опасни площи: 2% концентрат - оставя се да действа 5 минути.
Дезинфекция на неопасни площи: 2% концентрат - оставя се да действа 60 минути.
Превантивни третирания се извършват на неопасни площи, замърсени с високорискови патогенни материали.

Места, които се дезинфекцират:
Места със замърсявания от кръв, заразни течности.
Стаи, в които се лекуват заразени пациенти.
Изключение за стафилококи и бактерии, произвеждащи бета-лактамази.

За да е ефективен продукта, не се смесва с други препарати.
Hexaquart XL е преминал новите стандартизирани европейски тестове, включително EN-16615. Тестването включва химически дезинфектанти и антисептици, за оценка на бактерицидната активност от обработка върху непорьозни повърхности с механично действие в медицински заведения.

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на течност
Третиране на Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid
Активна концентрация на веществото 0.6 g/Kg, 0.99 g/Kg

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P305+P351+P338
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H290 Може да бъде корозивно за металите
H302 Вреден при поглъщане
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.