• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ascenza insecticide crop deltasap 2 5 ec 100 ml - 0, thumbnail

Deltasap 2.5 ЕC, 100 мл

10,29 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Deltasap 2.5 ЕC, 100 мл

bg ascenza insecticide crop deltasap 2 5 ec 100 ml - 0

Deltasap 2.5 ЕC, 100 мл

На склад

10,29 лв.
- +
10,29 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Insecticide crop Ascenza Deltasap 2.5 EC, 100 ml

Допълнителна информация

Производител Ascenza
Опаковка 100 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 25 g/l
Вид растение броколи, грозде, декоративни растения, домат, кайсия, картоф, праскова, слива, тиквичка, череша, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители гъсеници, западен царвичен коренов червей, колорадски бръмбар, листни въшки, миризлив дървесинояд, рапична пеперуда, цикади
Дозировка 0.3-1.0 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене
P391 Съберете разлятото
P401 Да се съхранява…, P501
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.