• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg alchimex insecticide crop faster 10 ce 2 ml - 0, thumbnail

Faster 10 CE, 2 мл (флакони)

Не е налично

Faster 10 CE, 2 мл (флакони)

bg alchimex insecticide crop faster 10 ce 2 ml - 0

Faster 10 CE, 2 мл (флакони)

Не е налично

Информация за продукта

Активно вещество: Циперметрин 100г/л

Този продукт е съвместим с фунгициди и инсектициди с удобрено действие по време на вегетативния период с изключение на алкалните продукти. Съвместим е и с фолиарни обогатители. 

Характеристика: Faster 10 CE е емулсионен концентрат инсектицид с циперметрин - несистематичен синтезен пиретроид с контактно и поглъщащо действие. 

Начин на действие: Циперметрин действа в много малки количества на централната нервна система на насекомото и има широк спектър на действие. Има добър остатъчен ефект върху третираните растения и инхибира хранителния режим на вредителите. 

Употреба: Нанасяйте продукта внимателно чрез впръскване в почвата (терестриално третиране), дозировката зависи от третираното растение. Ако сте в гората използвайте само удобрени методи за третиране. Употребата да се предприема само в спокойно време, за да се предотврани нежелан ефект върху пчели, риба и др. 

Карантинен период: От последното третиране до прибиране на реколта - 14 дни за житни растения, грозде, домати, пипер, лук, зеле, алфалфа, соя, 

Допълнителна информация

Производител Alchimex
Опаковка 2 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение грозде, декоративни растения, домат, зеле, краставица, лук, люцерна, пипер, пшеница, рапица, слива, соя , царевица, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители oriental fruit moth, гъсеници, зелев молец, земни бълхи, зърнов молец, колорадски бръмбар, кръгломиниращ молец, листоминиращ молец, молец по сушените плодове, обкновена житна въшка, плодова корогризачка, плодови червеи, прасковен клонков молец, трипси, цикади, шарен гроздов молец, ябълков пъстър миниращ молец
Дозировка 0.1-0.375 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.