• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid leopard 5 ec 5 litri - 1, thumbnail

Leopard 5 EК, 5 л

326,4 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Leopard 5 EК, 5 л

adama erbicid leopard 5 ec 5 litri - 1

Leopard 5 EК, 5 л

На склад

326,4 лв.
- +
326,4 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Активно вещество: квизалофоп-п-етил 50 гр/л

Начин на действие:
Хербицидът се състои от оптично активен изомер със системно действие. Има висока селективност срещу широколистни плевели.
Абсорбира се от листната маса в рамките на 2-4 часа след приложение и се премества във всички активни зони на растеж, включително корени и коренища. Leopard инхибира синтеза на липиди и това води до загиването на плевелите.
След няколко дни листата пожълтяват, третираните растения спират растежа си. До две седмици изсъхват напълно.
Начин на приложение:
Оптимален ефект от продукта има при приложение в ранна фаза на развитие на плевелите и при оптимални външни условия за растеж - достатъчно влага, светлина и топлина.
Житните плевели се третират във фазата на братене, а широколистните, когато са достигнали височина до 15-20 см.
Тъй като продуктът е селективен за широколистните плевели, се обръща повече внимание върху видовете плевели, климатичните и агротехнически условия в полето, отколкото на самата култура.
Leopard се абсорбира, когато растенията са в активен период на растеж. Може да се комбинира с адювант за повишаване на ефективността.
Дози за приложение:
- слънчоглед - 75-175 мл/дка, с карантинен срок от 75 дни;
- картофи - 70-200 мл/дка, с карантинен срок от 30 дни;
- домати, пипер, зеле, захарно цвекло - 75-150 мл/дка;
- соя - 70-200 мл/дка, с карантинен срок 100 дни;
- рапица - 70 мл/дка, с карантинен срок 75 дни;
- грахови, бобови, люцерна - 70-175 мл/дка, карантинен срок 30 дни;
- плодови храсти, ягоди - 150 мл/дка, карантинен срок 35 дни.

Третирани растения: слънчоглед, соя, рапица, грахови, бобови, плодови храсти, картофи, домати, пипер, зеле, цвекло
Плевели, върху които се прилага: полска лисича опашка, обикновена ветрушка, див овес, овсига, кърваво просо, кокоше просо, райграс, просо, фаларис, едногодишна метлица, балур, обикновен пирей, полевица, троскот, балур от коренища.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 литра
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Quizalofop-P-etil
Активна концентрация на веществото 50 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides
Вид растение боб, боровинка, брекината, грах, домат, захарно цвекло, зеле, капина, картоф, лесовъдство, лешник, люцерна, малина, пипер, пъпеши, ракитник, рапица, слънчоглед, соя , ягода
Дозировка 0.7-2 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.