• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid agil 100 ec 5 litri - 1, thumbnail

Agil 100 EК, 5 л

429,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Agil 100 EК, 5 л

adama erbicid agil 100 ec 5 litri - 1

Agil 100 EК, 5 л

На склад

429,34 лв.
- +
429,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Активно вещество: пропаквизафоп 100 гр/л

Начин на действие:
Agil 100 ЕК е хербицид под формата на концентрирана емулсия. Той е със системно действие и успешно се справя срещу голям брой житни и широколистни плевели. Абсорбира се от листата до час и се премества до всички точки на растеж, включително корени и коренища. Препаратът спира жизнените функции на плевелите чрез прекъсване дейсвието на някои ензими и мастни киселини. Видими симптоми се забелязват до 2 дни след приложение и се изразяват в пожълтяване на листата. До 12 дни плевелите загиват, корените на многогодишните загниват. 

Начин на приложение:
Продуктът се нанася при условия, оптимални за растежа на плевелите - достатъчно влага, топлина и светлина. Третираните растения трябва да са в начална фаза на растеж.
При едногодишни житни Agil се внася във фаза 1-2 листа в доза от 50 мл/дка, а в напреднал стадий на растеж - 100 мл/дка.
Дозата за многогодишните житни плевели е 100-200 мл, а максималната им достигната височина трябва да е до 15-25 см.
Високите дози се нанасят при силно заплевяване и условия на засушаване. Ниските се внасят при благоприятно време и температури и слабо заплевяване.
Продуктът е Xi (дразнещ) и N (опасен за околната среда).
Третирани растения: слънчоглед, зеленчуци, овощни дървета, картофи, соя, фъстъци
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, пирей, балур от коренища, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Propaquizafop
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение рапица
Дозировка 0.5-2 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.