• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama fungicide nimrod 250 ec 1 l - 0, thumbnail

Nimrod 250 EC, 1 литър

137,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Nimrod 250 EC, 1 литър

bg adama fungicide nimrod 250 ec 1 l - 0

Nimrod 250 EC, 1 литър

На склад

137,33 лв.
- +
137,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Adama Nimrod 250 EC, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 л
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Bupirimate
Активна концентрация на веществото 250 g/l
Вид растение домат, касис, краставица, магданоз, роза, цариградско грозде, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H226 Запалими течност и пари
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.